Kurser

Kurser

Nedenfor er de kompetencegivende kurser gennem Dansk Førstehjælpsråd beskrevet, men konkakt mig gerne og vi sammensætter et kursus, så det passer til Jer og til den rigtige pris

Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer (Basis)


Førstehjælp ved Hjertestop omhandler bl.a. overlevelseskæden, hjerte-lunge-redning, brug af AED/hjertestarter, fjernelse af fremmedlegemer i luftvejene, lejring af bevidstløse og alarmering, samt hjertes og kredsløbets grundlæggende funktion.
Uddannelsen kan gennemføres selvstændigt eller i sammenhæng med øvrige førstehjælpsuddannelser jvf DFR. 


Deltagerne vil således efter dette kursus kunne handle og føle sig trygge ved at:


 • Bruge ABC-princippet på en tilskadekommen
 • Udføre stabilt sideleje
 • Tilkalde hjælp
 • Udføre basal genoplivning (hjerte-/lungeredning)
 • Bruge en hjertestarter
 • Udføre Heimlich-metoden til voksne og børn


Kurset afvikles primært med praktiske virkelighedsnære øvelser (gerne med inddragelse af virksomhedens/stedets faciliteter), træning, deltagerreflektion og et minimum af teori. 

Efter kurset vil hver deltager modtage et kompetencegivende førstehjælpsbevis fra Dansk Førstehjælpsråd.


Medborgerførstehjælp - 7 timer (Standard)


Kurset Medborgerførstehjælp giver et godt og grundlæggende kendskab til førstehjælp og sætter deltageren i stand til at handle ved hjertestop, ulykker og visse typer af akut opstået sygdom. Dansk Førstehjælpsråd anbefaler, at alle borgere i Danmark som minimum har førstehjælpskompetencer på dette niveau. 


Deltagerne vil således efter dette kursus kunne handle og føle sig trygge ved at:


 • Bruge førstehjælpens hovedpunkter
 • Tænke på egen sikkerhed ved førstehjælp
 • Bruge ABC-princippet på en tilskadekommen
 • Udføre stabilt sideleje
 • Tilkalde hjælp
 • Udføre basal genoplivning (hjerte-/lungeredning)
 • Bruge en hjertestarter
 • Udføre Heimlich-metoden
 • Udføre nødflytning
 • Lejre en tilskadekommen ved symptomer på kredsløbssvigt
 • Udføre psykisk førstehjælp
 • Førstehjælp ved akut opstået sygdom (hjertestop, slagtilfælde, kramper og sukkersyge)
 • Førstehjælp til akutte skader (blødninger og forstuvninger)


Kurset afvikles primært med praktiske virkelighedsnære øvelser (gerne med inddragelse af virksomhedens/stedets faciliteter), træning, deltagerreflektion og et minimum af teori. 

Efter kurset vil hver deltager modtage et kompetencegivende førstehjælpsbevis fra Dansk Førstehjælpsråd.


Førstehjælpere med særligt ansvar - 12 timer (Udvidet)


Kurset Førstehjælpere med særligt ansvar henvender sig til f.eks. uniformsbærende personale, personer der har behov for en bred førstehjælpsuddannelse eller personer der ønsker at kunne håndtere store som små hændelser. 

Uddannelsen omhandler bl.a. overlevelseskæden, hjerte-lunge-redning, brug af AED/hjertestarter, fjernelse af fremmedlegemer i luftvejene, lejring af bevidstløse og alarmering, samt hjertes, kredsløbets grundlæggende funktion, førstehjælp ved ulykker, småskader, sygdomme og psykisk førstehjælp.


Deltagerne vil således efter dette kursus kunne handle og føle sig trygge ved at:

 

 • Bruge førstehjælpens hovedpunkter
 • Skabe sikkerhed og standse ulykker som f.eks. trafikulykker, el-ulykker og ulykke med maskiner
 • Udføre nødflytning
 • Bruge ABC-princippet på en tilskadekommen
 • Udføre stabilt sideleje
 • Tilkalde hjælp
 • Udføre psykisk førstehjælp
 • Udføre basal genoplivning (hjerte-/lungeredning)
 • Bruge en hjertestarter, AED
 • Udføre Heimlich-metoden
 • Udføre førstehjælp ved småskader og sygdomme
 • Lejre en tilskadekommen ved symptomer på kredsløbssvigt
 • Udføre psykisk førstehjælp
 • Give førstehjælp ved akut opstået sygdom (hjertestop, slagtilfælde, kramper og sukkersyge)
 • Yde førstehjælp ved akutte skader (blødninger og forstuvninger)
 • Give relevant førstehjælp ved forbrændinger, ætsninger og forgiftninger
 • Udføre simpel førstehjælp ved småskader


Kurset afvikles primært med praktiske virkelighedsnære øvelser (gerne med inddragelse af virksomhedens/stedets faciliteter), træning, deltagerreflektion og et minimum af teori. 

Efter kurset vil hver deltager modtage et kompetencegivende førstehjælpsbevis fra Dansk Førstehjælpsråd.

Førstehjælp for voksne med ansvar for børn - 7 timer


Kurset Førstehjælp for voksne med ansvar for børn er specielt henvendt til personer ansat i institutioner og omhandler førstehjælp ved hjertestop og fremmedlegemer i luftvejene hos børn samt at kunne give relevant førstehjælp ved tilskadekomst, forgiftninger og sygdomstilfælde, der medfører ændringer i bevidsthed eller vejrtrækningsbesvær. Der gives ligeledes kendskab til mulighederne for at forebygge skader i hverdagen.


Deltagerne vil således efter dette kursus kunne handle og føle sig trygge ved at:


 • Håndtering af et bevidstløst barn med og uden normal vejrtrækning
 • Yde relevant førstehjælp til et barn/person, der har fremmedlegemer i luftvejene (Heimlich-metoden)
 • Bruge førstehjælpens hovedpunkter
 • Tænke på egen sikkerhed ved førstehjælp
 • Bruge ABC-princippet på et tilskadekommet barn
 • Udføre stabilt sideleje
 • Tilkalde hjælp
 • Udføre basal genoplivning (hjerte-/lungeredning) tilpasset børn
 • Bruge en hjertestarter
 • Yde førstehjælp ved skade og ulykker
 • Yde førstehjælp ved akut opstået sygdom, der medfører kramper og/eller ændret bevidsthedsniveau hos børn


Kurset afvikles primært med praktiske virkelighedsnære øvelser (gerne med inddragelse af virksomhedens/stedets faciliteter), træning, deltagerreflektion og et minimum af teori. 

Efter kurset vil hver deltager modtage et kompetencegivende førstehjælpsbevis fra Dansk Førstehjælpsråd.

Færdselsrelateret førstehjælp - 8 timer


Kurset Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor er målrettet deltagere, der skal tage kørekort og er kompetencegivende i henhold til kørekortbekendtgørelsen. Omdrejningspunktet udover hjertestop er førstehjælp i forbindelse med færdselsulykker og de hyppigst forekommende skader, samt forebyggelse jvf. materiale fra Rådet for Sikker Trafik og DFR.


Deltagerne vil således efter dette kursus kunne handle og føle sig trygge ved at:


 • Bruge førstehjælpens hovedpunkter
 • Tænke på egen sikkerhed ved førstehjælp
 • Bruge ABC-princippet på en tilskadekommen
 • Udføre stabilt sideleje
 • Tilkalde hjælp
 • Udføre basal genoplivning (hjerte-/lungeredning)
 • Bruge en hjertestarter
 • Udføre Heimlich-metoden
 • Udføre nødflytning
 • Håndtere trafikulykker herunder skabe sikkerhed på et ulykkessted
 • Udføre relevant førstehjælp ved bevistløshed og ved knoglebrud


Kurset afvikles primært med praktiske virkelighedsnære øvelser (gerne med inddragelse af virksomhedens/stedets faciliteter), træning, deltagerreflektion og et minimum af teori. 

Efter kurset vil hver deltager modtage et kompetencegivende førstehjælpsbevis fra Dansk Førstehjælpsråd.


Alternativt kan også tilbydes "færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertfører". Ring og hør nærmere.

Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport - 8 timer


Kurset Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport sætter deltageren i stand til at handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med førstehjælpssituationer ombord på mindre fartøjer eller i forbindelse med søsport.


Deltagerne vil således efter dette kursus kunne handle og føle sig trygge ved at:


 • Bruge førstehjælpens hovedpunkter
 • Skabe sikkerhed og standse ulykker som f.eks. bådulykker, drukneulykker og mand over bord
 • Udføre nødflytning
 • Bruge ABC-princippet på en tilskadekommen
 • Udføre stabilt sideleje
 • Tilkalde hjælp (evt. brug af VHF-radio)
 • Udføre psykisk førstehjælp
 • Udføre basal genoplivning (hjerte-/lungeredning)
 • Bruge en hjertestarter, AED
 • Udføre Heimlich-metoden
 • Give førstehjælp ved akut opstået sygdom (hjertestop, slagtilfælde, kramper og sukkersyge)
 • Yde relevant førstehjælp ved temperaturpåvirkning (eks. kuldeindpakning) og livstruende blødninger
 • Hjælpe til ved helikopterredning
 • Bruge nødudstyr (eks. nødraket)
 • Assistere redningsmandskab ved evt. eftersøgning til vands


Kurset afvikles primært med praktiske virkelighedsnære øvelser (gerne med inddragelse af stedets faciliteter), træning, deltagerreflektion og et minimum af teori. 

Efter kurset vil hver deltager modtage et kompetencegivende førstehjælpsbevis fra Dansk Førstehjælpsråd.

Førstehjælp for erhvervschauffører - 3 timer


Funktionsuddannelsen sætter deltageren i stand til at handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med førstehjælpssituationer i og omkring trafik samt i situationer som kan opstå i forbindelse med transport, herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp på 1-1-2 eller med andre relevante metoder.


Deltagerne vil således efter dette kursus kunne handle og føle sig trygge ved at:


 • Bruge førstehjælpens hovedpunkter
 • Skabe sikkerhed og standse ulykker, særligt trafikulykker
 • Udføre nødflytning
 • Bruge ABC-princippet på en tilskadekommen
 • Udføre stabilt sideleje
 • Tilkalde hjælp
 • Udføre psykisk førstehjælp
 • Yde førstehjælp ved livstruende blødninger og særlige knoglebrudKurset afvikles primært med praktiske virkelighedsnære øvelser (gerne med inddragelse af virksomhedens/stedets faciliteter), træning, deltagerreflektion og et minimum af teori. 

Efter kurset vil hver deltager modtage et kompetencegivende førstehjælpsbevis fra Dansk Førstehjælpsråd.


Førstehjælp ved ulykke - 2  timer (plus tilvalg)


Førstehjælp ved Ulykker omhandler bl.a. førstehjælpens hovedpunkter og sætter deltageren i stand til at handle på et ulykkessted. Førstehjælp ved ulykker skal altid gennemføres i sammenhæng med basisuddannelsen “Førstehjælp ved Hjertestop” eller en eller flere tilvalgsuddannelser. 


Deltagerne vil således efter dette kursus kunne handle og føle sig trygge ved at:


 • Bruge førstehjælpens hovedpunkter
 • Skabe sikkerhed og stands ulykken ved eksempelvis el-ulykker, trafikulyker, drukneulykker, strangulering, brønd- og siloulykker, ulykker med maskiner og brandulykker.
 • Udføre nødflytning
 • Bruge ABC-princippet på en tilskadekommen
 • Udføre stabilt sideleje
 • Tilkalde hjælp
 • Udføre psykisk førstehjælp


Kurset afvikles primært med praktiske virkelighedsnære øvelser (gerne med inddragelse af virksomhedens/stedets faciliteter), træning, deltagerreflektion og et minimum af teori.

Når kurset er gennemført i sammenhæng med basisuddannelsen “Førstehjælp ved Hjertestop” eller en eller flere tilvalgsuddannelser, vil hver deltager modtage et kompetencegivende førstehjælpsbevis fra Dansk Førstehjælpsråd.


Tilvalgsuddannelser


Indenfor DFR er der mulighed for at tilpasse og målrette kurset yderligere og vælge en eller flere af tilvalgsuddannelserne til kurserne ud fra virksomhedens behov.


Det kunne f.eks. være førstehjælp ved:


 • Blødninger - 1½ time
 • Kemiske påvirkninger - 3O min.
 • Skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger - 1 time
 • Skader på bevægeapparatet - inkl. hovedskader - 1½ time
 • Småskader - 1½ time
 • Sygdomme - 1½ time


Ring for yderligere information.


Opdateringsuddannelser


Opdateringsuddannelser benyttes til at vedligeholde og opdatere deltagernes viden og kompetencer. Kun basisuddannelserne "Førstehjælp ved Hjertestop" og "Førstehjælp ved ulykker" kan vedligeholdes.

Dansk Førstehjælpsråd anbefaler, at man deltager på valgfri opdateringsuddannelse senest hver 24. måned. Opdateringsuddannelserne indeholder følgende muligheder:


Førstehjælp ved hjertestop - 3 timer (opdatering)


Kurset forudsætter at deltagerne har gennemført et førstehjælpekursus senest indenfor 24 måneder. Udfra dette vil kurset omhandle:


 • Repetition af uddannelsen "Førstehjælp ved hjertestop"
 • Repetition af "Førstehjælp ved ulykker"
 • Førstehjælp til blodprop i hjertet samt slagtilfælde


Kurset afvikles primært med praktiske virkelighedsnære øvelser (gerne med inddragelse af virksomhedens/stedets faciliteter), træning, deltagerreflektion og et minimum af teori. 

Efter kurset vil hver deltager modtage et kompetencegivende førstehjælpsbevis fra Dansk Førstehjælpsråd.


Livreddende førstehjælp - 3 timer (opdatering)


Kurset forudsætter at deltagerne har gennemført et førstehjælpekursus senest indenfor 24 måneder. Udfra dette vil kurset omhandle:


 • Repetition af dele af uddannelsen "Førstehjælp ved hjertestop"
 • Repetition af dele af "Førstehjælp ved ulykker"
 • Udførsel af førstehjælp til blødning
 • Udførsel af førstehjælp ved forbrændinger, ætsninger og forgiftninger
 • Brug af nødflytning


Kurset afvikles primært med praktiske virkelighedsnære øvelser (gerne med inddragelse af virksomhedens/stedets faciliteter), træning, deltagerreflektion og et minimum af teori. 

Efter kurset vil hver deltager modtage et kompetencegivende førstehjælpsbevis fra Dansk Førstehjælpsråd.

For alle kurser gælder max. 16 deltagere pr. hold og hver deltager får:

 • 1 førstehjælpsbog
 • 1 kursusbevis

* Alle førstehjælpsuddannelserne er beskrevet udfra Dansk Førstehjælps uddannelsesplaner.*

Ring for spørgsmål  

22 92 48 OO

Elementær brandbekæmpelse - 3 timer


Et kursus i elementær brandbekæmpelse giver deltageren et godt grundlæggende kendskab til, hvordan der skal reageres i tilfælde af brand. Med udgangspunkt i virksomheden og stedets faciliteter gennemgås og trænes alt fra redning af personer, alarmering, selve brandbekæmpelsen samt modtagelse af redningsberedskab. Ligeledes vil deltagerne også kunne udføre førstehjælp til en person med forbrændinger.


Deltagerne vil således efter dette kursus kunne handle og føle sig trygge ved at:


 • Registrere en brand
 • Alarmere efter hjælp
 • Evakuere eventuelle personer
 • Opmærksom på egen sikkerhed
 • Bruge de forskellige slukningsmidler som findes på stedet
 • Begrænse branden
 • Modtage og informere redningspersonale
 • Yde førstehjælp til en person med forbrændinger
 • Forebygge brand 


Kurset afvikles primært med praktiske virkelighedsnære øvelser (gerne med inddragelse af virksomhedens/stedets faciliteter), træning, deltagerreflektion og et minimum af teori. 


Den praktiske del skal ske på et egnet sted udendørs og deltagerne skal medbringe praktisk tøj. 


Der aflægges virksomheden et besøg inden afvikling for besigtigelse af lokationen og stedes faciliteter, samt nærmere aftale om selve afviklingen af kurset.
Max. 16 deltagere pr. hold

Tryk her for priser

Telefon:


+ 45 22 92 48 OO

CVR: 


4O 54 73 2O

© Falsters Førstehjælp. All Rights Reserved.